Warunki programu partnerskiego Artlogo

Wyrażając zgodę na uczestnictwo w Programie Partnerskim Artlogo ("Program"), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków ("Warunki").

Jako partner będziesz na bieżąco informowany o niniejszych warunkach, ponieważ zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany Warunków od czasu do czasu bez powiadomienia. Zmiany obejmują między innymi wszelkie poprawki, modyfikacje i/lub ulepszenia Programu, takie jak nowe funkcje i zasoby. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu aktualizacji i zmian oznacza zgodę użytkownika na takie aktualizacje i zmiany.

Każde naruszenie niniejszych Warunków może skutkować, między innymi, wypowiedzeniem lub zawieszeniem praw użytkownika do bycia partnerem i przepadkiem wszelkich zaległych opłat za polecenie partnera uzyskanych w okresie naruszenia.

PROMOCJA. Po przyjęciu do programu zostaną udostępnione oficjalne linki. Użytkownik może korzystać wyłącznie z kodu linku otrzymanego od nas bez żadnych manipulacji. Zabrania się w jakikolwiek sposób kopiowania, upodabniania lub odzwierciedlania wyglądu naszej witryny w celu stworzenia wrażenia, że witryna użytkownika jest naszą witryną lub jakąkolwiek jej częścią, w tym między innymi kadrowania naszej witryny w jakikolwiek sposób. Ponadto użytkownik nie może bezpośrednio ani pośrednio działać, zachęcać ani wymagać od użytkowników klikania linków do strony internetowej Spółki i/lub generowania kliknięć lub zamówień w jakikolwiek sposób, który mógłby zostać rozsądnie zinterpretowany jako przymusowy, motywujący, wprowadzający w błąd, złośliwy lub w inny sposób oszukańczy.

Jako partner nie możesz podejmować ani zaniechać żadnych działań, które mogą wpłynąć na wizerunek lub reputację Artlogo. Zabronione jest wypowiadanie się w jakikolwiek sposób niepochlebnie lub komentowanie działalności firmy Artlogo i jej produktów/usług, co może mieć wpływ na jej relacje i interesy z klientami.

OPŁATA ZA POLECENIE. Użytkownik otrzyma opłatę za polecenie równą procentowi wpływów uzyskanych z kwalifikujących się zakupów dokonanych na stronie internetowej Spółki (prosimy o zapoznanie się z naszą komunikacją e-mail w tej sprawie). Opłaty za polecenie są naliczane tylko wtedy, gdy klient dokona pełnej płatności i tylko za pośrednictwem linków, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Użytkownik musi dopilnować, aby poleceni przez niego klienci prawidłowo korzystali z linku polecającego, aby zakup był śledzony przez nasz system. Każdy zakup, który nie zostanie zarejestrowany lub śledzony przez nasz system, nie zostanie uznany za polecenie, a tym samym nie przyniesie opłaty.

Każda płatność za zakup będzie weryfikowana na podstawie rzeczywistych transakcji, dlatego zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania i zmiany opłat za polecenie na podstawie faktycznie opłaconych zamówień.

PŁATNOŚĆ. Opłata za polecenie będzie wypłacana każdego 1 dnia miesiąca. Sposób płatności zostanie uzgodniony przed wejściem w życie niniejszej umowy (patrz również e-mail), ale może ulec zmianie według naszego uznania.

Płatności klientów, które zostały zwrócone lub obciążone z jakiegokolwiek powodu, nie kwalifikują się do prowizji za polecenie. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub opóźnienia wypłaty prowizji do czasu zbadania sprawy.

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji i przepadku opłat za polecenie uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. Naruszenie któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym dokumencie będzie również podstawą do dyskwalifikacji i/lub rozwiązania umowy z partnerem.

RELACJE I ZOBOWIĄZANIA. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy żadnego partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między użytkownikiem a Artlogo. Użytkownik nie będzie upoważniony do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Użytkownik nie będzie składał żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie internetowej, czy w inny sposób, które mogłyby być sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków.

W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek kwotę lub rodzaj straty lub szkody, które mogą wyniknąć dla użytkownika lub strony trzeciej, jeśli taka strata lub szkoda jest spowodowana własnym wprowadzeniem w błąd, zaniedbaniem, nieuczciwymi i nielegalnymi działaniami. Ponadto wszelkie oświadczenia złożone przez podmiot stowarzyszony, które są sprzeczne z naszymi zasadami, politykami lub procedurami operacyjnymi, nie są dla nas wiążące, a zatem nie powodują żadnej odpowiedzialności po naszej stronie.

KOMUNIKACJA E-MAIL. Warunki stanowią całość porozumienia między nami w związku z korzystaniem z Programu. Jednakże, oprócz niniejszych warunków, wszelkie umowy lub potwierdzenia dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej będą również wiążące, pod warunkiem, że obie strony wyraziły na to zgodę. W związku z tym wszelkie kwestie uzgodnione przez nas za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowią część niniejszych Warunków.

ZAKOŃCZENIE. Według własnego uznania zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta partnerskiego użytkownika i odmowy jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie rozwiązanie spowoduje dezaktywację lub usunięcie konta partnerskiego użytkownika oraz przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub naliczonych opłat za polecenie na koncie użytkownika, jeśli użytkownik naruszył lub złamał warunki Programu. Wszystkie opłaty za polecenie uzyskane w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu zostaną bezwarunkowo utracone.

Z drugiej strony, Partner może wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie po doręczeniu Artlogo stosownego pisemnego zawiadomienia na co najmniej pięć (5) dni przed planowaną datą rozwiązania umowy.